Fordeler | Kjøreplater

The Many Benefits of Ground Protection Mats

Protection of Surfaces

Kjøreplatene er designet for å beskytte plen, brostein, skiferheller, kabler, grus, asfalt og andre underlag mot skader fra tunge kjøretøy og maskiner. De forhindrer også skader på underlaget og reduserer sporing og erosjon forårsaket av tunge maskiner.

De fungerer som et robust underlag for tunge maskiner som gravemaskiner og lifter. Samtidig bidrar de til å beskytte det underliggende terrenget fra skader og spor etter kjøretøyene. Ofte referert til som store, flate plater laget av stål eller plast, gir kjøreplatene stabilitet og beskyttelse til bakken under tunge kjøretøy eller anleggsmaskiner. Ved å beskytte underlaget, unngås dyre reparasjoner etter prosjektets slutt.

Accessibility

By eliminating ruts and damage at construction sites, lawns, parks, golf courses, cemeteries, etc., ground protection mats enhance accessibility. They provide a stable and supportive surface for heavy vehicles and construction machinery, reducing the risk of accidents and damage.

Forbedret Tilgjengelighet

Ved å legge kjøreplater på myke eller ustabile underlag, kan tunge kjøretøy og utstyr manøvreres trygt og effektivt. Dette forbedrer tilgjengeligheten til vanskelig tilgjengelige områder og reduserer tiden det tar å fullføre et prosjekt, noe som igjen kan senke totale arbeidskostnader. Kjøreplater muliggjør arbeid under mindre ideelle værforhold ved å stabilisere underlaget.

Easy to Handle

The mats are mobile and lightweight, making them easy to install and move. They are also designed for quick assembly and disassembly, making them easy to transport between different job sites.

Gjenbruk og Holdbarhet

Kjøreplater er designet for å være holdbare og gjenbrukbare. Dette betyr at de kan brukes i mange forskjellige prosjekter over flere år, noe som sprer kostnaden over flere prosjekter og reduserer den årlige kostnaden for kjøp av nytt utstyr.

Long Lifespan

Thanks to their robust construction and high-quality materials, our products have a long lifespan. They won't rot or degrade, allowing for long-term installations with minimal environmental impact. At the end of each use, the mats can be easily cleaned.

Miljøfordeler

Bruk av kjøreplater gir betydelige miljøfordeler ved å minimere skader på landskap og natur. Når tungt utstyr brukes i sensitive områder, beskytter platene mot ødeleggelse av underlaget, noe som bidrar til å bevare det naturlige landskapet. Dette fører også til en reduksjon i mengden avfall og nødvendigheten for omfattende opprydding etter prosjektets avslutning. Ved å forebygge skader på underlaget reduseres også behovet for avfallshåndtering, som ellers kan være både kostbart og skadelig for miljøet. Disse miljøfordelene understreker kjøreplatenes rolle ikke bare som en praktisk løsning for byggeprosjekter, men også som en viktig komponent i å opprettholde bærekraftige og miljøvennlige byggepraksiser.

Effektivitetsforbedring

Kjøreplater kan raskt og enkelt legges ut og fjernes, noe som sparer tid under opp- og nedrigging av arbeidssteder. Dette øker den generelle effektiviteten i prosjektgjennomføringen.

Ved å benytte kjøreplater kan bedrifter altså redusere direkte og indirekte kostnader, samtidig som de opprettholder sikkerheten og effektiviteten i prosjektene. Dette gjør dem til en verdifull investering for mange typer bygge- og anleggsarbeid.

Bedre sikkerhet

Sikkerhetsforbedringer gjennom bruk av kjøreplater er vesentlig for å redusere risikoen for ulykker på arbeidsstedet. Når arbeidsflaten stabiliseres med disse platene, minskes sannsynligheten betraktelig for at maskiner og personell sklir eller velter. Dette bidrar til et mye tryggere arbeidsmiljø. I tillegg sørger et stabilt underlag for bedre arbeidsforhold for arbeiderne, noe som ikke bare øker sikkerheten, men også effektiviteten på arbeidsplassen. Disse forbedringene i sikkerhet gjennom stabilisering av underlaget er fundamentale for å opprettholde høy produktivitet og sikre et trygt arbeidsmiljø for alle involverte.

Økt produktivitet

Bruk av kjøreplater kan betydelig øke produktiviteten ved å tillate raskere og mer effektiv gjennomføring av prosjekter. Dette skyldes i stor grad de stabile arbeidsflatene som kjøreplatene tilbyr. En stabil arbeidsflate gjør det mulig for teamet å arbeide raskere og reduserer risikoen for forsinkelser forårsaket av ujevnt eller ustabile underlag. I tillegg tilbyr kjøreplatene en unik fleksibilitet; de kan raskt reorganiseres og tilpasses for å møte de skiftende behovene i et prosjekt, noe som ytterligere øker arbeidseffektiviteten og tilpasningsdyktigheten under varierte forhold.

Reduksjon av totale prosjektkostnader

Ved å benytte kjøreplater sikres en stabil arbeidsflate, noe som minimerer forsinkelser som ofte oppstår på grunn av værforhold eller uegnet underlag. Stabiliteten som kjøreplatene tilbyr, bidrar også til å beskytte utstyr og infrastruktur mot skader, noe som fører til lavere vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Denne beskyttelsen er ikke bare avgjørende for å opprettholde utstyrets levetid, men også for å redusere de løpende driftskostnadene over tid. Ved å redusere både forsinkelser og driftskostnader, hjelper kjøreplatene med å kutte de totale prosjektkostnadene, noe som gjør dem til en kostnadseffektiv løsning for mange bygge- og anleggsprosjekter.

 

Photo Parade:

Videoer:

Rent or buy? Request an offer!

Våre Kjøreplater

SignaRoad

Spørsmål og Svar

 

Multiarena boasts a broad assortment of ground protection mats suitable for temporary construction sites, parking lots, and event venues. Their range includes DuraDeck Mats, Signa Road Mats, MegaDeck Rig Mats, and mobile flooring systems, all meticulously crafted to shield vulnerable areas like lawns, parks, gardens, wetlands, and beachfronts. These durable products can endure heavy traffic and harsh weather conditions and are straightforward to install and dismantle. Customized solutions are available to cater to your specific needs, ensuring the perfect fit for your project.

The ground protection mats are constructed from high-density HDPE and feature specialized fillers to ensure strength and longevity.

Beskyttelsesplatene kan brukes til å lage en midlertidig vei, parkeringsplass eller arbeidsplattform for de tyngste kranene og anleggsmidlene slik at man unngår skade på underlaget.

Multiarena's protection mats can support weights up to 600 psi (42.18 kg/cm2).

Yes, they are simple to clean, store, and transfer to the subsequent job site.